Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Etik Kurallar ve Prensipler

NEFES KOÇLUĞU FEDERASYONU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE ETİK STANDARTLAR

Nefes çalışmaları sertifikası modelleri, okullar arasında büyük ölçüde farklılık gösterir. Bununla birlikte, İttifak okulları ve programları arasında karşılıklı saygı gören bu tür öğretileri uygulama konusunda bir ortaklık vardır:

Nefes Uygulayıcıların Sertifikalandırılması için Çalışma Prensipleri

• Uygulamada bütünlük, kişinin nefesi kendisi ve başkaları için en olumlu etkiyi elde etmek için kullanma yönünde içsel bir bağlılık göstermesi ile başlar.

• Sertifika, sonuçta uygulayıcıların kendi aralarında ve hitap ettikleri toplumla, paylaşılan değerler ve standartlar hakkında bir anlaşmadır.

• Eğitim standartları, nefes eğitmenlerinin, öğrencilerin fiziksel nefesi kendileri ve başkalarında manevi amaçlarla ilişkilendirmedeki farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için en uygun olduğunu düşündüğü formları gösteren kılavuzlardır.

• Sertifikasyona katılmak, kişinin tüm nefesin ruhu hakkındaki farkındalığındaki büyümeyi onurlandırmaya yönelik bir bağlılıktır.

• Tüm sertifikalandırmalar, kendini onaylamayı - kişinin aynı zamanda başkaları içinde bunları yapabilmeleri amacıyla kapıları aralamaya yardım ederken kim olduğu, neden burada olduğu ve nefesin kişinin bunların her ikisine nasıl yardımcı olduğu konusunda büyüyen kendini tanımasına bir adanmayı içerir.

• Profesyonel bir nefes uygulayıcısı bu adanmayı en üst niyetleri olarak kabul eder ve bunu en üstte tutmaya bağlılıklarını gösterirler.

• Profesyonel bir nefes uygulayıcı, meslektaşlarından bu önceliği kendilerine ve başkalarına hizmet etmede nasıl yaşadıklarına dair dürüst geri bildirimler alır.

• Profesyonel bir nefes uygulayıcı, mükemmelliğe bağlılıklarını periyodik olarak tazeler ve mesleki gelişim için sürekli eğitime katılır.

• Sertifikanın, münhasır, kısıtlayıcı ya da kapsayıcı olması değil, adanmış bir evrensel nefes topluluğunun kollektif bilincinin en üst ortak niyetini kullanmakta destekleyici ve davetkar olması amaçlanmıştır.

• Nefes sıradan olmayan bilinç durumlarını içerir ve kullanımında üst düzey bir kişisel bütünlük ve danışanın sürecinin kutsallığına saygı gerektirir.

 

Etik Standartlar

Bir etik uygulama standardına bağlılık, herhangi bir mesleğin tanımlayıcı bir unsurudur. Etik kuralları, halka ve uygulayıcılara ilişkilerinin amacı ve dahilinde çalıştıkları sınırlar konusunda netlik ve güvenlik sağlar. Standart bir uygulama kuralını bağlı olmak, halka nefes çalışmalarının geçerli, erişilebilir ve profesyonel bir şifa ve gelişim aracı olduğunu büyük ölçüde ifade eder.

1. Danışan Uygunluğu.

a) Bir danışanın bir nefes seansının sonuçlarını kullanma ve bütünleştirme becerisini oluşturmak.

b) Irk, etnik köken, cinsiyet, din, cinsel yönelim, yaş veya görünüm temelinde ayrımcılık yapmamak.

2. Danışanlarla Sözleşme.

a) Danışanlarla seansların sayısı ve süresi ve finansal koşullar hakkında net anlaşmalar yapmak.

b) Bir seans sırasında nefesten başka tekniklerin (örneğin, dokunma gibi) kullanımı için danışan ile önceden bir anlaşma yapmak.

c) Nefes becerilerimi öncelikle danışanın yararına kullanmak.

d) Danışan bilgilerinin gizliliğini ve danışan seans içeriği kayıtlarının güvenliğini korumak.

3. Uygulayıcı Yeterliliği

a) Mesleki yeterlilik, eğitim ve uzmanlık alanı içerisinde uygulama yapmak, bunu olası danışanlarına açık hale getirmek ve hizmet için doğrulanamayacak iddialarda bulunmamak.

b) Kişisel olarak gelişmeye devam etmek, başkalarına sunmakta olduğu tekniği aynı zamanda mesleğine olan tutkuyu ve saygıyı besleyerek uygulamak, işinde ve öz bakımında sağlıklı bir denge kurmayı sürdürmek.

c) Uygun olduğunda denetim ve danışma istemek.

4. Uygulayıcı/Müşteri İlişkisi

a) Hizmet verdiği kişilerin haklarına ve saygınlığına saygı göstererek sağlıklı, uygun ve profesyonel sınırlar oluşturmak ve sürdürmek.

b) Danışanlarını istismar etmek ya da onlar üzerinde uygunsuz biçimde yetki kullanmaktan kaçınmak.

c) Nefes çalışmalarını, kişisel dini inançlarını tanıtmak amacıyla kullanmaktan kaçınmak.

d) Danışan bu tür davranışları başlatsa veya davet etse bile, her türlü cinsel davranıştan ya da tacizden kaçınmak.

e) Danışanlara uygun şekilde ücretsiz kaynaklar hakkında bilgi sağlamak.

f) Danışanlar eğitim alanının ötesinde meseleler ortaya koyduklarında onları uygun kaynaklara yönlendirmek.

5. Uygulayıcılar Arası İlişkiler

a) Diğer nefes uygulayıcılarıyla sağlıklı ilişkiler sürdürmek ve beslemek.

b) Bir veya daha fazla etik ilkeyi takip etmediğini düşündüğü diğer federasyon uygulayıcısına yapıcı geri bildirimde bulunmak. Eğer bu, sorunu yeterli ölçüde çözmezse, bölgesindeki danışanların korunması için bölgesindeki en uygun profesyonel ve/veya sivil makamlarla istişare istemek.

Nefes Koçluğu Federasyonu (NFK) Etik İhlaline Yönelik Süreç

Nefes Koçluğu Uygulayıcıları ve Okulları için etik ve ilkelerin önemli bir amacı, uygulayıcı ve danışan/öğrenci ilişkileri için öğretici, yaşamı geliştirici ve iyileştirici bir çerçeve sağlamaktır. Her bir durumu özel olarak ele almak veya tüm davranışlar için ayrıntılı kurallar vermek imkansız olsa da, bu etik ve ilkelerin en yüksek ideallere doğru rehberlik sağlaması amaçlanmıştır.

Mesleki davranışlarla ilgili karar verme sürecinde, NKF uygulayıcıları, ülkelerinin yürürlükteki yasa ve düzenlemelerine veya bağlı oldukları belirli meslek birliklerine ek olarak, NFK etik ve ilkelerine dikkat etmelidir. 

Tüm uygulayıcıların insan oluşunu tanıyarak, bir uygulayıcının bilerek ya da bilmeden bir etik ya da ilkeyi ihlal ettiği zamanlar olabilir. Uygulayıcı kendi ihlalinin farkına varabilir veya bu ihlalinde bir müşteri/öğrenci veya başka bir uygulayıcı tarafından haberdar olabilir.

NFK'nın ortaya koyduğu rehberlik, ilgili bütün taraflara iyi bir sağlık ve fayda sağlamak için cezai veya düzenleyici faaliyetlerden ziyade restoratif ve düzeltici eylemi teşvik etmektedir. 

Sürecin dört olası aşaması vardır;

Öz farkındalık

Meslektaş farkındalığı ve desteği

Topluluk bilinci ve desteği

GPBA Etik Kurulu bilinci ve desteği

 

İlk Aşama - Öz Farkındalık

Bir uygulayıcı veya okul bilerek veya bilmeyerek NFK'nın etik ve ilkelerini ihlal edecek şekilde davranışlarda bulunabilir. Bunun farkına varmış olabilir ve bu ihlali besleyen iç veya dış durumu düzeltmeyi seçebilirler. Böyle bir durumda NFK şunları önerir:

• Kendine dönük düşünme ve keşif için biraz zaman ayırmak, olasılığı ortaya çıkaran iç tutumlar, inançlar veya yaralar aramak, olasılığı oluşturan dış yapıları (veya bunların eksikliği) aramak

• İhlalin tekrar oluşmasını engelleyen dönüştürücü bir eylem oluşturmak için uygun kişisel, profesyonel veya denetleyici destek aramak.

• Danışan veya öğrencilere uygun onay ve/veya değişiklikler yapılması

• Eğer bir uygulayıcı ya da okul, danışan ya da öğrencinin bunu belirtmesi ya da onlarla yüzleşmesiyle etik ilkeleri ihlal ettiklerini fark ederse, 2. ve 3. adımların bilinçli olarak atılması şiddetle tavsiye edilir.

İkinci Aşama - Meslektaş Bilinci ve Desteği

NFK üyelerine yapıcı geri bildirim vermek, ayrıca geri bildirime açık olmak ve bir etik ihlali algılandığında NFK üyelerinin geri bildirimlerini almaya istekli olmak tüm üyelerin sorumluluğundadır. Bir NFK üyesi, başka bir uygulayıcının, etik ilkelerden birini veya birkaçını yerine getiremediğini düşünüyorsa, NFK şunları önerir:

• İçsel yansımanın sorun hakkında netleşmesi ve iyi anlaşılması için nasıl iletileceği konusunda bir süre ayırmak.

• Etik kurallara aykırı olduğunu düşündüğünüz uygulayıcı ile konuşmak ve sağlıklı bir durumu tekrar sağlamak için kendi kendilerine ya da yetkin bir uygulayıcı ile danışanlara/öğrencilere hatanın kabulü, görüşülmesi, başka bir profesyonel nefes koçuna yönlendirmek ve devam bir sağlıklı davranışlar teşvik etme yolu oluşturmak gibi telafilerde bulunmak.

• Uygulayıcının kendileri ve müşterileri için sağlıklı bir durumu iyileştirdiğini düşünüyorsanız, onları destekleyin.

• Uygulayıcının sağlıklı bir durumu iyileştirmediğini düşünüyorsanız, topluluğunuzdaki diğer nefes uygulayıcılara danışın (2-4 önerilir) ve 3. aşamayı kullanın.

 

Üçüncü Aşama - Toplum Bilinci ve Desteği

Bir nefes koçları topluluğu, bir uygulayıcının etik dışı davranışlarına bakılırken desteklenmesi için güvenli ve koruyucu bir ortam oluşturmak için deneyimlerinin ve bilgeliğinin çeşitliliğini kullanma fırsatına sahiptir. Bir topluluk bir etik kural dışı durumunu ele almak isterse,NFK şunları önermektedir:

• Sağlıklı bir nefes çalışmaları topluluğunun desteklenebilmesi ve sürdürülebilmesi için,  etik kurallara uymada sorun yaşamış olan uygulayıcıdan sizinle görüşmesini isteyin ve bir güven, doğru söyleme, koşulsuz olumlu saygı ve sevgi ve bilgelik ortamı sağlayın.

• Görüşmeye meditasyon, dua, tefekkür ya da her bireyin tercihine göre manevi pratik için biraz sessizlikle başlayın.

• Toplantıda, söz konusu uygulayıcı ile başlayarak herkesin, uygun olan durumlarda danışandan özür dilemek de dahil olmak üzere telafi konusunda sahip oldukları bilgileri, kaygılarını ve fikirlerini paylaşmalarını sağlayın.

• Söz konusu uygulayıcı da dahil olmak üzere fikir birliğine varılırsa takip desteği oluşturun.

 

Dördüncü Aşama - NFK Bilinci ve Desteği

İlk üç aşama duruma iyileştirmediyse, bir uygulayıcı ya da topluluk NFK Etik Komitesi aracılığıyla rehberlik talebinde bulunabilir. 

NFK'yı e-posta, posta ya da Yönetim Kurulu ile yapılan bir telefon görüşmesi yoluyla aşağıdaki bilgileri vererek bilgilendirin:

• etiği ihlal ettiği iddia edilen uygulayıcı veya okulun adı ve iletişim bilgileri,

• iddia edilen etik ihlalin niteliği,

• atılan adımlar,

• yapılan öneriler,

• söz konusu uygulayıcının durum hakkında mevcut cevabı ve düşüncesi.

 

NKF, Yönetim Kurulunu konferans görüşmesi veya güvenli sohbet alanı aracılığıyla gizli bir toplantıda toplayacaktır. Bu toplantı, toplantının bir kısmı veya tamamında söz konusu uygulayıcıyı içerebilir. Komite, etkilenen tüm danışanlar için ve uygulayıcının etik ve ilkeleri gönülden ve sorumlu bir şekilde takip edebilmeleri için sağaltım sağlamak üzere yapılması gereken eylemler konusunda fikir birliğine varılıncaya kadar fikir alışverişine devam edecektir.

Tüm hakları saklıdır. © 2019 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.